جامعه شناسی تاریخی (MJSS) - اصول اخلاقی انتشار مقاله